Przyjęta w dniu 31 stycznia 2020 roku ustawa dotycząca stanu epidemii, który trwa w naszym kraju (tzw. Ustawa Antykryzysowa)  znacznie ingeruje w istniejące w obrocie prawnym umowy najmu.


UMOWY NAJMU DOTYCZĄCE WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH

Przez okres obowiązywania zakazu handlu w obiektach handlowych, w których powierzchnia handlowa jest większa niż 2000 metrów kwadratowych wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmy, dzierżawy lub innej podobnej umowy przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Oznacza to, że najemcy oraz dzierżawcy zwolnieni są z obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat na rzecz wynajmującego.

Natomiast najemca/dzierżawca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu działalności w obiektach powyżej 2000 metrów kwadratowych przedłużony o sześć miesięcy.

Oferta winna zostać złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienie zakazu. Z chwilą bezskutecznego upływy terminu trzech miesięcy postanowienia specustawy przestają wiązać wynajmującego.

Powyższe rozwiązania powodują, że przez okres trwania zakazu wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy –  oznacza to, że wynajmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia lokalu najemcy, a najemca nie jest zobowiązany do jego otwierania.


WYDŁUŻENIE OKRESU NAJMU LOKALI DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU.

W sytuacji, gdy umowa najmu lokalu została zawarta przed dniem 31 marca 2020 roku, a wygasa po dniu 31 marca 2020 roku, ale przed 30 czerwca 2020 roku ulega ona automatycznemu przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 roku na dotychczasowych warunkach w sytuacji gdy najpóźniej w ostatnim dniu upływu obowiązywania umowy najmu najemca złożył oświadczenie woli o przedłużeniu umowy.

De facto oznacza to, że umowa taka będzie mogła ulec wydłużeniu na mocy jednostronnego oświadczenia najemcy.

Co ważne, dotyczy to też umów, które w w/w okresie miały ulec rozwiązaniu wskutek złożonego wypowiedzenia Umowy. W takim przypadku okres obowiązywania umowy również może ulec wydłużeniu – o ile najemca będzie tego chciał (bez względu na to, jakie jest stanowisko Wynajmującego w tym zakresie).


Z MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA OKRESU TRWANIA UMOWY NAJMU NIE BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ WSZYSCY NAJEMCY.

Może się tak zdarzyć, że mimo złożenia przez najemcę oświadczenia o wydłużeniu okresu trwania umowy najmu, nie ulegnie on wydłużeniu. Z treści Ustawy antykryzysowej wynika, że w pewnych sytuacjach, najemcy  nie będą mogli skorzystać z tego „dobrodziejstwa”.

Powyższe rozwiązanie nie będzie miało bowiem zastosowania do :

  • najemcy, który w okresie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień 31 marca 2020 roku tj. wejście w życie ustawy, albo przez cały okres trwania umowy najmu poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy był w zwłoce z zapłatą : czynszu, lub innych opłat za używanie lokalu, opłat niezależnych od wynajmującego a pobieranych przez niego za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość zaległości przekroczyła kwotę czynszu za jeden miesiąc;
  • najemcy, który w trakcie trwania umowy najmu używał lokalu w sposób sprzeczny z tą umową, niezgodny z przeznaczeniem lokalu bądź zaniedbywał obowiązku czym dopuścił do powstania szkód w lokalu;
  • najemcy, który wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez pisemnej zgody wynajmującego;
  • najemcy lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy przysługuje mu tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokali zamiennych, chyba że najemca nie może używać tego lokalu z przyczyn od niego niezależnych;
  • sytuacji, gdy koniecznością jest rozbiórka lub remont budynku, w którym lokal się znajduje.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI, ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ KANCELARIĄ.

JEŻELI ZAPREZENTOWANE TREŚCI OKAZAŁY SIĘ DLA PAŃSTWA PRZYDATNE LUB CIEKAWE, ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA NASZEGO PROFILU NA Facebook’u   i  LinkedIn. 

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom