Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.bm-legal.pl, administrowanej przez Barbarę Młodawską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Barbara BM LEGAL Kancelaria Adwokacka, z siedzibą w Radomiu przy ul. Parkowej 2A lok. 20, NIP: 948 238 54 62 (dalej jako: „Administrator”).

DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przed Administratora

Administrator – Barbara Młodawska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Barbara BM LEGAL Kancelaria Adwokacka, z siedzibą w Radomiu przy ul. Parkowej 2A lok. 20, NIP: 948 238 54 62

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

Przetwarzanie Danych – wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, np. zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie, zmienianie, usuwanie i przechowywanie;

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej www.bm-legal.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

PREAMBUŁA

Niniejsza Polityka została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”).

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika.

ZAKRES I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony odbywa się na zasadach określonych w RODO i Ustawie.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników celem dokonania zapisu na organizowane przez Administratora szkolenia lub udzielenia pomocy prawnej przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu zawarcia oraz wykonania umowy.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników strony, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 4. W czasie przeglądania strony internetowej www.bm-legal.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników. Dane zbierane automatycznie przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być przekazywane:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach, gdy obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  3. podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem systemów informatycznych oraz internetowych Administratora.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 2. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:
 1. Prawo do cofnięcia zgody;
 2. Prawo dostępu do danych;
 3. Prawo do poprawiania danych;
 4. Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO, z zastrzeżeniem, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. Prawo do przeniesienia danych;
 7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Użytkownik, celem realizacji praw określonych powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kancelaria@bm-legal.pl lub powiadomić Administratora telefonicznie pod numerem: +48 885 22 66 00.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zmiana treści  Polityki Prywatności jest możliwa w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej treści Polityki na stronie internetowej www.bm-legal.pl.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom