W dniu 31 marca 2020 roku życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (tzw „Tarcza Antykryzysowa”).

W treści ustawy znajdziemy wiele rozwiązań istotnych z punkty widzenia pracodawcy. Głównie dotyczą one dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, wprowadzenia elastycznego czasu pracy czy zwolnienia ze składek ZUS.

Z uwagi na sporą ilość zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w artykule zostaną w kolejności przedstawione poniższe zagadnienia:

 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
 • Warunki uzyskania dofinansowania
 • Składki ZUS
 • Badania profilaktyczne pracowników w czasie epidemii
 • Pozostałe zmiany

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Przedsiębiorca, który zanotował spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19 może wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć wymiar czasu pracy., a co za tym idzie uzyska możliwość dofinansowania na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników. Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii będzie mógł zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na wynagrodzenia dla pracowników, którzy zostali objęci wyżej wskazanych postojem ekonomicznym lub obniżeniem czasu pracy. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników będzie możliwe, gdy :

 

 • pracodawca obniży maksymalnie o 50 % wynagrodzenie pracownika objętego postojem ekonomicznym, ale nie może być ono niższe nić wynagrodzenie minimalne zgodnie z przepisami i minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas pracodawca będzie miał możliwość uzyskania dofinansowania od państwa w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego dla pełnego etatu (1300 zł) powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne należne od tego świadczenia tj. 1 533,09 zł
 • pracodawca obniży pracownikowi wymiar czasu pracy o 20%, natomiast nie może być on niższy niż pół etatu, oraz obniży odpowiednio do tego wynagrodzenie pracownikowi, ale nie może być ono niższe nić wynagrodzenie minimalne zgodnie z przepisami i minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas pracodawca będzie miał możliwość uzyskania dofinansowania od państwa w maksymalnej wysokości 50 % obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ( 2 079,43 zł dane GUS) dla pełnego etatu, powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne należne od tego świadczenia, czyli 2 252,27 zł.Uzyskanie powyższych dofinansowań nie będzie możliwe dla osób, które w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia z przeciętnego kwartału, czyli wyższe niż 15 198,52 zł (dane GUS).

 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (zatrudniający nie więcej niż 249 pracowników, z rocznym obrotem netto nie więcej niż 50 mln euro) mogą liczyć na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w zależność od spadku obrotów gospodarczych:

 • spadek o co najmniej 30% dofinansowanie do wynagrodzeń maksymalnie 50 % wynagrodzenia minimalnego (1 300 zł), które będzie powiększone o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy;
 • spadek o co najmniej 50% dofinansowanie do wynagrodzeń maksymalnie 70 % wynagrodzenia minimalnego (1 820 zł), które będzie powiększone o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy;
 • spadek o co najmniej 80% dofinansowanie do wynagrodzeń maksymalnie 90 % wynagrodzenia minimalnego (2 340 zł), które będzie powiększone o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy;

Dofinansowania będę możliwe przez maksymalnie trzy miesiące i będzie możliwość uzyskania ich również dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.


WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Warunki uzyskania dofinansowania przy przestoju ekonomicznym lub obniżeniu wymiaru czasu pracy

  1. spadek obrotów gospodarczych na skutek epidemii
  • o co najmniej 15% w ciągu dowolnych kolejnych 2 miesięcy* po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy z 2019r.;
  • o co najmniej 25% z dowolnie wskazanego miesiąca* po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca;
  • * za miesiąc przyjmuje się również 30 kolejnych dni
  1. brak zaległości podatkowej do końca roku 2019;
  2. uregulowane wszystkie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do końca 2019 roku;
  3. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
  4. pracodawca nie może z przyczyn ekonomicznych zwolnić pracowników, którzy byli objęci dofinansowaniem przez cały okres jego trwania oraz do trzech miesięcy od zakończenia dofinansowania;
  5. pracodawca musi zawrzeć porozumienie związane z ogłoszeniem postoju ekonomicznego lub obniżeniem wymiaru czasu pracy ze związkami zawodowymi, a w sytuacji gdy u danego pracodawcy nie ma związków zawodowych, wówczas porozumienie musi zostać zawarte z przedstawicielami pracowników;

 

Warunki uzyskania dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, niezwiązane z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy

  1. spadek obrotów gospodarczych na skutek epidemii co najmniej 15% w ciągu dowolnych kolejnych 2 miesięcy* po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy z 2019r.;
  2. brak zaległości podatkowej do końca roku 2019;
  3. uregulowane wszystkie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do końca 2019 roku;
  4. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
  5. utrzymanie zatrudnienia pracowników, którzy zostali objęci dofinansowaniem przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy okresowi dofinansowania;
  6. brak obowiązku zawierania porozumienia.

SKŁADKI ZUS

Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej maksymalnie 9 osób są uprawnieni do zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne za trzy miesiące – marzec, kwiecień, maj. Warunkiem do zwolnienia jest :

  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020r. maksymalnie 9 osób
  • złożenie wniosku do ZUS do dnia 30 czerwca 2020r.,

Pracodawcy są uprawnieni do zwolnienia z opłaty prolongacyjnej w sytuacji gdy złożą, w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii, a także do 30 dni po odwołaniu wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenia na raty należności za okres od 1 stycznia 2020 r.             


BADANIE PROFILAKTYCZNIE PRACOWNIKÓW

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w odniesieniu do pracowników, ulegają zawieszeniu:

 • okresowe badania lekarskie
 • badania lekarskie dla kierowców wykonujących przewóz osób
 • badania psychologiczne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • badania okresowe lekarskie i psychologiczne dla maszynistów

Zawieszenie trwa przez czas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii do czasu ich odwołania. Po odwołaniu któregoś z powyższych stanów pracodawca i pracownik niezwłocznie muszą wykonać powyżej wymienione badania, ustawodawca wskazał, że obowiązki wynikające z przeprowadzenia wyżej wskazanych badań okresowych muszą zostać wykonane do 60 dni od dnia odwołania danego stanu.


POZOSTAŁE ZMIANY

 

 1. Możliwość ograniczenia przez pracodawcę nieprzerwanego odpoczynku pracownika do nie mniej niż 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, który będzie obejmował co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego
 2. Możliwość zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy i wydłużenie dobowego czasu pracy do nie więcej niż 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.
 3. Możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków pracy, niż te które wynikają z zawartej umowy o pracę, w zakresie i czasie ustalonym w porozumieniu.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI, ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ KANCELARIĄ.

JEŻELI ZAPREZENTOWANE TREŚCI OKAZAŁY SIĘ DLA PAŃSTWA PRZYDATNE LUB CIEKAWE, ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA NASZEGO PROFILU NA FACEBOOK’U I LINKEDIN.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom