Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barbara Młodawska, prowadząca działalność pod firmą: Barbara Młodawska BM LEGAL Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Radomiu, ul. Parkowa 2A lok. 20, zwana dalej „Administratorem”;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej w Radomiu jest adwokat Dariusz Adamczyk, tel. 790 847 590.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z udzieleniem pomocy prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana następujące dane: dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, numer NIP), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (o ile jest prowadzona).
 5. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej przez Administratora.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 7. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane także innym prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata lub radcy prawnego, prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom Administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania Umowy, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy lub przez okres wskazany w innych przepisach (w szczególności w ustawie o rachunkowości).
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. W związku przetwarzaniem danych przysługują  Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom