Z dniem 13 października 2019 roku weszły w życie zmiany do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – wtedy też zaczął funkcjonować tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Nowozakładane Spółki już mają obowiązek zgłaszać swoich Beneficjentów Rzeczywistych do Rejestru. Spółki utworzone przez tą datą, mają obowiązek dokonać zgłoszenia danych do Rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 roku.

Beneficjent Rzeczywisty – kto to taki?

Wedle przepisów Ustawy (art. 1 ust. 2 pkt 1) Ustawy), Ilekroć w ustawie jest mowa o  beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki, beneficjentem rzeczywistym jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki bądź łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 

Kogo dotyczy obowiązek zgłaszania oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych?

Obowiązek zgłaszania i aktualizacji  informacji dotyczy:

 • spółek jawnych;
 • spółek komandytowych;
 • spółek komandytowo-akcyjnych;
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z dniem 1 marca 2021 roku, krąg tych podmiotów, zostanie poszerzony o tzw. proste spółki akcyjne.

Jakie dane mamy obowiązek zgłosić?

Odpowiedź znajdziemy w art. 59 Ustawy. W odniesieniu do Spółek, należy przedstawić następujące dane:

 • nazwę (firmę),
 • formę organizacyjną,
 • siedzibę,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP;

Natomiast w odniesieniu do Beneficjentów, w rejestrze powinny znaleźć się takie dane, jak:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Jaki jest termin na dokonanie zgłoszenia?

Spółki zakładane po dniu 13 października 2019 roku mają obowiązek dokonać zgłoszenia informacji do Rejestru w terminie 7 dni od dnia wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółki utworzone przez tą datą, mają obowiązek dokonać zgłoszenia danych do Rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 roku.

Termin na zgłoszenie zmiany przekazywanych informacji wynosi 7 dni od daty ich zmiany.

Procedura zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona do reprezentacji Spółki (zgodnie ze sposobem reprezentacji). Co istotne, pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do Rejestru. Zgłoszenie nie podlega opłacie. Zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru (oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

Zgłoszenie można złożyć tu:

https://www.podatki.gov.pl/crbr/

O praktycznych aspekty dotyczących zgłaszania zmian będzie można przeczytać wkrótce – w kolejnym artykule.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia informacji do Rejestru?

Spółki wymienione, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł (art. 153 ust. 1 Ustawy)

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, możecie Państwo skorzystać z usług naszej Kancelarii.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom