O tym, kim jest beneficjent rzeczywisty i o obowiązkach związanych ze zgłaszaniem informacji o beneficjentach była już mowa w poprzednim artykule.

Krótką mówiąc, beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez tę Spółkę, ale też osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Jedna rzecz to zgłoszenie informacji o beneficjentach, ale co się dalej dzieje z tymi informacjami? Czy będą wykorzystywane tylko przez organy państwowe czy może po wprowadzeniu do rejestru dane te są ogólnodostępne?

Stosownie do postanowień art. 66 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a więc tzw. „RODO”.

Rejestr jest jawny, a informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze są udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób i tryb udostępniania tych informacji został określony w Rozporządzeniu MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji.

Składanie wniosków oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych z Rejestru, odbywa się za pośrednictwem:

1) strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) oprogramowania interfejsowego podmiotu składającego wniosek, które umożliwia łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dane, o których mowa można wyszukać pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje na podstawie podanego we wniosku:
1) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta rzeczywistego albo

2) numeru identyfikacji podatkowej spółki wymienionej w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, albo

3) imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego – w przypadku beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL.

Co ciekawe, udostępnianie informacji, objętych takim wnioskiem ma następować bardzo szybko – co do zasady w ciągu 5 minut od złożenia wniosku (jeśli chodzi o informacje według stanu na moment ich udostępnienia) lub do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku (jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku).

 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, możecie Państwo skorzystać z usług naszej Kancelarii.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom