Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz w dniu 10 marca 2020 r przedstawiła propozycję pakietu osłonowego dla przedsiębiorców. Rozprzestrzeniający się koronawirus spowodował przestój w wielu gałęziach gospodarki. Udogodnienia proponowane przez Ministerstwo w tzw. „pakiecie osłonowym” zawierają rozwiązania, które mają na celu wsparcie i ochronę rynku pracy, a tym samym przedsiębiorców którzy odczuwają negatywne skutki związane z epidemią. Najważniejsze z nich to m.in.:

 1. Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS:
  1. ułatwienie rozliczenia podatku VAT – propzycja przesunięcia wejścia w życiu z 01.04.2020 r. na 01.07.2020 r. nowego JPK (jednolitego pliku kontrolnego)
  2. ułatwienie w split payment
  3. przesunięcie z 01.04.2020 r. na 01.07.2020 r terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  4. wcześniejsze zwroty VAT
  5. ułatwienia związane z zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej
  6. zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branży dotkniętej skutkami epidemii
  7. zniesienie opłaty prolongacyjnej

 

 1. Poprawa płynności finansowej
  1. odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat;
  2. wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK ;
  3. udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu;
  4. dopłaty do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

 

 1. Ochrona i wsparcie rynku pracy

Ministerstwo proponuje nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ułatwienia mają objąć przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie., przy czym jest postulat o skrócenie z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który daje uprawnienie do o objęcia wsparciem. Należy jednak zaznaczyć, że kryzys to spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.

W sytuacji, gdy dojdzie do przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:

 1. świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne
 2. oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

 1. Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Przedsiębiorca, który ma ubezpiecznie chorobowe i w związku koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, ma otrzymać z ZUS zasiłek chorobowy na zasadach ogólnych., oznacza to, sytuację, w której otrzyma zwolnienie lekarskie bądź decyzję państwowego inspektora sanitarnego o odbywaniu kwarantanny lub izolacji.

Przedsiębiorca sprawujący osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny i zostało wystawione zwolenienie lekarskie, dzieckiem które zostało objęte kwarantanną lub izolacją przy decyzji sanepidu, albo dzieckiem do 8 lat w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia placówki oświatowej po oświadczeniu ubezpieczonego również otrzyma zasiłek. W sytuacji, gdy zamknięcie placówki nastąpiło na skutek epidemii koronowairusa specustawa, która została przyjęta w ostatnich dniach przewiduje dodatkowo zasiłek opiekuńczy za okres do 14 dni.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych gwarantuje obywatelom, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli pomoc w postaci

 1. odroczenie terminu płatności składek, gdy przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie bieżących lub przyszłych składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął;
 2. rozłożeniem zobowiązań na raty, gdy przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie ma możliwości spłacenia go  jednorazowo, wówczas ZUS daje możliwość złożenia wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie zostanie obciążony odsetkami za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.
 3. umorzenie należności, gdy przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, a spłacenie należności z tytułu składek doprowadziłoby do pozbawienia możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

Zgodnie z zapowiedziami Minister Rozwoju w następnym tygodniu pakiet osłonowy ma zacząć obowiązywać. Z uwagi na szeroki zasięg propozycji Ministerstwa obecnie trwają prace nad zmianami ustaw, których dotkną wskazane wyżej punkty.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom