2019.10.10

Zmiany w zakresie e-zdrowia

Udostępnij:

2 sierpnia 2019 r. Senat przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.  Teraz ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta. Ustawa wprowadza zmiany w  18 ustawach, w tym m.in. o zawodach lekarza, o systemie ubezpieczeń społecznych, o prawach pacjenta, o systemie informacji w ochronie zdrowia czy w prawie farmaceutycznym.

Ustawa wprowadza na przykład możliwość upoważniania innych osób do wystawiania w imieniu lekarza e-recept i e-skierowań.  Po zmianach e-recepty i e-skierowania będą mogły być wystawiane przez upoważnionych asystentów medycznych. Upoważnienie do wystawiania recept może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym po upływie tego okresu można udzielić kolejnych upoważnień na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Upoważnienie to może być w każdym czasie cofnięte przez lekarza lub podmiot wykonujący działalność leczniczą. Cofnięcie upoważnienia do wystawiania recept lub skierowań przez podmiot wykonujący działalność leczniczą następuje po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem.

Udzielanie upoważnień następuje za pośrednictwem Rejestru Asystentów Medycznych.

Tym samym, po zmianach, Certyfikat umożliwiający podpisywanie dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie udostępniany także upoważnionym asystentom medycznym.

Zmiany zostaną wprowadzone także w ustawie prawo farmaceutyczne. Nowością będzie tzw. recepta transgraniczna – czyli recepta na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wystawiona przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym recepta została wystawiona, podlegająca realizacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, godnie z prawem tego państwa. Krótko mówiąc  – recepty wystawione w jednym kraju UE będą mogły zostać zrealizowane w innym kraju.

Wydłużeniu ulegnie też okres realizacji e-recepty z 30 do 360 dni.

Rozszerzony zostanie krąg osób objętych tzw. receptami pro familie o osoby pozostające we wspólnym pożyciu (co otwiera drogę do wystawiania tego rodzaju recept w odniesieniu do osób żyjących w tzw. związkach partnerskich) oraz o dalszych członków rodziny (po zmianach będą to krewni lub powinowaci w linii prostej – bez ograniczeń, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej).

Zmiany obejmą także przepisy regulujące tematykę Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Jego funkcjonalność ma zostać rozszerzona. Po wejściu w życie zmian, pacjenci będą mogli  założyć IKP także w placówce podstawowej opieki zdrowotnej oraz potwierdzić w niej profilu zaufanego. Możliwe będzie też za pośrednictwem IKP złożenie zdalnie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, przeglądanie aktualnej listy podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z informacją o zakresie oferowanych usług oraz najbliższym wolnym terminie. Złożenie wniosku o  wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) także będzie możliwe za pośrednictwem IKP.

Pacjent będzie mógł też uzyskać w ten sposób informacje o dopasowanej do potrzeb ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych.

Dostęp do IKP będzie możliwy także na urządzeniu mobilnym.

Pacjenci będą mogli także otrzymać SMS, mail lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece.

Nowością będzie także możliwość oceny, za pomocą interaktywnej ankiety, jakości usług medycznych sfinansowanych przez NFZ.

Wejście w życie ustawy będzie się wiązało także z usunięciem z obowiązujących przepisów obowiązku stosowanie pieczątek. Na NFZ zostanie nałożony obowiązku wyeliminowania ich z dokumentów funkcjonujących na podstawie zarządzeń prezesa w ramach wprowadzanych ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.

Z informacji zamieszczonych na stronie Prezesa Rady Ministrów wynika, że przewidziano także kolejne środki przeznaczone na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej – dodatkowy budżet na lata 2020-2022 ma wynieść 150 mln złotych.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom