STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 NOWE OBOWIĄZKI DLA PODMIOTÓW DO KTÓRYCH UCZĘSZCZAJĄ ALBO W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ LUB MOGĄ PRZEBYWAĆ MAŁOLETNI


Pod koniec lipca uchwalona została nowelizacja Ustawy o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.  Zmiany, które wchodzą w życie 15 lutego 2024 roku,  dotyczą między innymi wprowadzenia obowiązku opracowania i wdrożenia w wielu placówkach i instytucjach pracujących na rzecz dzieci Standardów Ochrony Małoletnich.

Potocznie ustawę, która wprowadziła te zmiany (jak też zmiany w innych ustawach, w tym  między innymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, które już obowiązują) nazywa się „Ustawą Kamilka”.  Nie trzeba chyba nikomu przypominać o tragicznych wydarzeniach, do jakich doszło w Częstochowie. Po tragicznej śmierci Kamilka, katowanego przez ojczyma, projekt ustawy wzmacniającej ochronę dzieci został złożony w Sejmie, a ustawa szybko przeszła przez całą procedurę ustawodawczą.


Czym w ogóle są te  „Standardy Ochrony Małoletnich”?

Mają to być konkretne reguły postępowania, których opracowanie, wdrożenie i późniejsze stosowanie będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów określonych w Ustawie, a które mają zwiększać ochronę dzieci przed przemocą.  Chodzi o konkretne regulacje, które będą określały na przykład: jak reagować w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci, sposób postępowania personelu w takim przypadku czy sposób dokumentowania podejmowanych czynności.

Standardy należy opracować w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.


Kogo dotyczy obowiązek wprowadzenia „Standardów Ochrony Małoletnich”?

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, ma każdy:

 • organ zarządzający jedną z wymienionych jednostek systemu oświaty:

1) przedszkolem,

2) szkołą (podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne)

3)  placówką oświatowo-wychowawczą,

4)  placówką kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego oraz branżowym centrum umiejętności,

5)  placówką artystyczną – ogniskiem artystycznym umożliwiającym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

6)  poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

7) młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym, młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii, specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym oraz specjalnym ośrodkiem wychowawczym dla dzieci i młodzieży, a także ośrodkiem  rewalidacyjno-wychowawczym;

8)  placówką zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.

 • organ zarządzający inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
 • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
 • podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

 

Krótko mówiąc – taki obowiązek zostaje nałożony na różne podmioty, które mają styczność z małoletnimi, w tym między innymi na: szkoły, przedszkola, kluby sportowe, podmioty lecznicze, placówki organizujące zajęcia pozalekcyjne, ale też internaty czy hotele.


Co powinno się znaleźć w takich standardach?

Dodany ustawą art. 22 c ustawy   o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich określa minimalną treść takich standardów. W opracowywanych dokumencie trzeba określić  między innymi takie kwestie jak:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem oraz między samymi małoletnimi.
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz za wszczynanie procedury Niebieskiej Karty;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
 • w odniesieniu do takich placówek jak hotele: zasady i procedury identyfikacji małoletniego przebywającego w obiekcie hotelarskim i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w tym obiekcie

Do kiedy należy opracować i wprowadzić takie standardy?

Podmioty, na które Ustawa nakłada obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich” muszą to zrobić przed 15 lutego 2024 roku.


Czy po opracowaniu i wdrożeniu standardów podmioty będą miały jeszcze jakieś obowiązki?

Oczywiście procedury określone w standardach należy stosować w codziennej praktyce, co wiąże się też z obowiązkiem sprawozdawczym w tym zakresie.

Dodatkowo standardy należy umieścić  na swojej stronie internetowej oraz wywiesić w widocznym miejscu w swoim lokalu, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

Co najmniej raz na dwa lata należy  dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.


Jeżeli macie dodatkowe pytania lub potrzebujecie pomocy w przygotowaniu treści standardów dostosowanych do potrzeb prowadzonej przez was placówki, możecie w tym zakresie skorzystać z usług naszej Kancelarii.

Jeżeli treść tego artykułu okazała się ciekawa czy przydatna, zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebook i LinkedIn. Możecie też nam zostawić opinię pod wizytówką w Google lub na naszych mediach społecznościowych. 

 

 

 

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom