Z dniem 3 listopada weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii („Rozporządzenie”).

Nowelizacja ustanowiła nowe zasady dotyczące kwarantanny domowników. W rozporządzeniu dodano w § 3a, ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.”

Oznacza to tyle, że domownicy, mieszkający wspólnie z osobą zakażoną, są teraz „z automatu” kwalifikowani do kwarantanny i kwarantanna ta będzie trwała 7 dni dłużej niż okres izolacji osoby zakażonej.

Zwrócić też należy uwagę, że domownik jest kierowany na kwarantannę bez wydania decyzji przez organy inspekcji sanitarnej („Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się”).

Pamiętać też należy, że „kwarantanna” i „izolacja” to dwa różne pojęcia.

Izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

 Izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Kwarantanna polega na odosobnieniu osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie. Nie można poddać kwarantannie osoby chorej tj. takiej, u której występują już objawy COVID-19. Wobec osób chorych stosuje się izolację.

Przypominamy także, że od 26 października 2020 roku, informacje dotyczące osób objętych kwarantanną, izolacją lub izolacja w warunkach domowych są umieszczane w systemie teleinformatycznym, a decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Obecnie informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Może się więc okazać, że o tym, że jesteśmy na kwarantannie czy w izolacji w warunkach domowych, dowiemy się na przykład z wiadomości sms, uzyskanej z systemu e-zdrowie (jeżeli mamy aktywne Internetowe Konto Pacjenta).

Pamiętać też należy, że od 26 października 2020 roku, co do zasady, osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku. Informacja o objęciu takiej osoby kwarantanną również jest wprowadzana od razu do systemu teleinformatycznego, a decyzji organów inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Przykład:

Marcin został w dniu 3 listopada 2020 skierowany na badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2.  Oznacza to, że od dnia 4 listopada 2020 roku Marcin jest na obowiązkowej kwarantannie. W momencie, kiedy Marcin uzyskuje pozytywny wynik badania (powiedzmy 5 listopada), nie jest już na kwarantannie, tylko w izolacji w warunkach domowych (o ile nie ma wskazań do hospitalizacji) – przez 10 dni. Od tego momentu, tzw. domownicy, tj. osoby, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z Marcinem (np. żona, dzieci), są poddani obowiązkowej kwarantannie, która skończy się 7 dni po zakończeniu okresu izolacji  Marcina.  De facto, domownicy będą musieli pozostać w domu 17 dni od dnia, kiedy Marcin uzyska pozytywny wynik badania.

Okres ten może ulec skróceniu, jeżeli domownicy również będą mieli wykonane badania w kierunku zakażenia wirusem Sars CoV-2, których wynik będzie dodatni – wówczas oni również zostaną skierowani do izolacji w warunkach domowych na okres 10 dni.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom