Z dniem 1 lipca 2019 roku weszły w życie postanowienia ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Ustawa”) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (dalej jako: „Rozporządzenie”).

W wyniku wprowadzonych zmian w przepisach pojawił się nowy termin „segregacja medyczna”.

Uzasadnieniem wprowadzenia zmian systemowych było dążenie do prowadzenia centralnej polityki w zakresie organizacji pracy w SOR. Ujednolicenie zasad prowadzenia segregacji medycznej ma zwiększać bezpieczeństwo pacjentów i poprawiać komfort pracy personelu odpowiedzialnego za prawidłową ocenę stanu oraz zaopatrzenie chorych.

Zgodnie z treścią przepisów, segregacja medyczna to proces ustalenia kolejności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w zespołach ratownictwa medycznego, realizowany wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, uwzględniający stan zdrowia tych osób.

Segregacja medyczna ma być prowadzona na wszystkich SOR-ach.

Do prowadzenia segregacji medycznej wykorzystuje się system zarządzający trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, w którym są przetwarzane dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia pacjenta oraz dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwany dalej „TOPSOR”.

Osobami upoważnionymi do prowadzenia segregacji medycznej są pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu.

Pacjent, który zgłosił się na SOR samodzielnie, pobiera w automacie biletowym bilet z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do oddziału. Za osoby przewiezione do oddziału przez zespoły ratownictwa medycznego i inne podmioty określone w treści  § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, bilet pobiera członek tego zespołu, jednostki lub podmiotu.

Pacjenci po pobraniu biletu są niezwłocznie poddawani segregacji medycznej, w przebiegu której ich stan zdrowia jest oceniany pod względem ustalenia priorytetu udzielania im świadczeń zdrowotnych. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego jest przydzielana jedna z kategorii w pięciostopniowej skali, gdzie:

  1. kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
  2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
  3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
  4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
  5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują pacjenta lub osobę mu towarzyszącą o przydzielonej kategorii pilności oraz o liczbie osób i maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

Co ciekawe, osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z SOR do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Kancelaria adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom